Tròn đặc Inox 430 phi 10, 0902 456 316

Tròn đặc Inox 430 phi 10
Tròn đặc Inox 430 phi 10